Nasza oferta dla Ciebie ...

 

Technik usług kosmetycznych - AU.61

nauka trwa 1 rok

 

Technik usług kosmetycznych - AU.62

nauka trwa 1 rok

 

Technik masażysta

nauka trwa 2 lata

 

Opiekun medyczny

nauka trwa 1 rok

 

Opiekunka dziecięca

nauka trwa 2 lata

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

nauka trwa 1 rok

 

i inne zawody ...
więcej informacji w zakładce "Oferta edukacyjna"

Aktualności

Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2016
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

O szkole policealnej

Strona w budowie - więcej informacji już wkrótce ...

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Technik masażysta

 

Nazwa zawodu: technik masażysta

Symbol cyfrowy zawodu: 325402

Kwalifikacja: Z.1 - Świadczenie usług w zakresie masażu

Okres kształcenia: 2 lata (IV semestry)

 

 

Technik masażysta – wykonuje masaż w medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce, stosując różne metody i techniki masażu oraz niektóre podstawowe zabiegi fizykoterapeutyczne i gimnastykę leczniczą, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych

 

Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowni masażu wyposażonej w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są uczniowie. W zawodzie technik masażysta praktyczna nauka zawodu organizowana jest w Zespole Pracowni Fizjoterapii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

 

Absolwenci zawodu technik masażysta są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • stosowania na zlecenie lekarza: ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego, sanatoriach;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • klinikach zdrowia i urody;
 • salonach fitness;
 • klubach sportowych i ośrodkach medycyny sportowej;
 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Opiekun medyczny

 

 

Nazwa zawodu: opiekun medyczny

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacja: Z.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Okres kształcenia: 1 rok (II semestry)

 

 

Opiekun medyczny – to osoba, która świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych; w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej potrzeby życiowe, rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze, pomaga w wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi osobom niesamodzielnym; podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowni zabiegów higienicznych wyposażonej w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze. W zawodzie opiekun medyczny praktyczna nauka zawodu organizowana jest między innymi w Oddziale Geriatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorlicach, Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa i Sienkiewicza.

 

Absolwenci zawodu opiekun medyczny są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych potrzeb i problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracy z personelem medycznym podczas świadczenia usług z zakresu podstawowej pielęgnacji i opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności higienicznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych;
 • aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach leczniczych, np. szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo–leczniczych, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, hospicjach;
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • innych instytucjach świadczących usługi opiekuńcze;
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Opiekunka dziecięca

 

Zawód: opiekunka dziecięca

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Okres kształcenia: 2 lata (IV semestry)

 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad niemowlętami i dziećmi do 4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

 

Po ukończeniu szkoły opiekunka dziecięca jest przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

Opiekunka dziecięca może podjąć zatrudnienie w:

 • żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach dziecięcych
 • środowisku domowym dziecka
Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Terapeuta zajęciowy

 Nazwa zawodu: terapeuta zajęciowy

Symbol cyfrowy zawodu: 325907

Kwalifikacja: Z.9 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Okres kształcenia: 2 lata (IV semestry)

 

 

Terapeuta zajęciowy – wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, formy i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz kompleksowej rehabilitacji, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej

 

Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowniach: organizacji czasu wolnego, krawiectwa, rękodzieła, wyrobów w drewnie, skórze i metalu, kulinarnej, informatycznej wyposażonych w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są uczniowie. W zawodzie terapeuta zajęciowy praktyczna nauka zawodu organizowana jest w warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, szpitalach.

 

Absolwenci zawodu terapeuta zajęciowy są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania potrzeb i problemów podopiecznego;
 • planowania i prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej różnymi formami, metodami i technikami z dziećmi, młodzieżą i osobami w podeszłym wieku, dotkniętymi niepełnosprawnością ruchową, umysłową lub psychiczną;
 • stosowania w pracy m. in. arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, metaloplastyki, wykonywania prac z zakresu tkactwa, dziewiarstwa, krawiectwa, itp., a także organizowania zajęć sportowych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, imprez towarzyskich;
 • uczenia podopiecznego prostych czynności życia codziennego, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz motywowania do udziału w leczeniu, rehabilitacji i zajęciach terapii zajęciowej;
 • komunikowania się z podopiecznym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym;
 • stosowania technik informatycznych w dokumentowaniu pracy terapeuty zajęciowego.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • domach dziecka;
 • oddziałach szpitalnych;
 • zakładach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • hospicjach;
 • sanatoriach;
 • świetlicach terapeutycznych;
 • klubach seniora;
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Technik sterylizacji medycznej

 

Nazwa zawodu: technik sterylizacji medycznej

Symbol cyfrowy zawodu: 321104

Kwalifikacja: Z.20 – Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Okres kształcenia: 1 rok (II semestry)

 

 

Technik sterylizacji medycznej – to zawód medyczny, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

 

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowni dezynfekcji i sterylizacji wyposażonej w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze. W zawodzie technik sterylizacji medycznej praktyczna nauka zawodu organizowana jest między innymi w Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekatorni oraz na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

 

Absolwenci zawodu technik sterylizacji medycznej są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • obsługi sprzętu i urządzeń używanych w technologii mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • wykonywania testów urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretacji ich wyników i orzekania o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
 • przygotowywania pakietów wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;
 • przygotowywania roztworów środków dezynfekcyjnych i stosowania środków chemicznych w procesie dekontaminacji;
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • centralnych sterylizatorniach w szpitalach;
 • lokalnych sterylizatorniach;
 • punktach sterylizacyjnych;
 • na stanowiskach sterylizacji gabinetowej, np. w gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, pracowniach endoskopowych.

 

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Opiekun w DPS

Nazwa zawodu: opiekun w domu pomocy społecznej

Symbol cyfrowy zawodu: 341203

Kwalifikacja: Z.6 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Okres kształcenia: 2 lata (IV semestry)

 

 

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na pomoc w zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi osobom niesamodzielnym, chorym, niepełnosprawnym. Aktywizuje podpieczonego do zwiększenia samodzielności życiowej. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami instytucji opiekuńczej.

 

Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracownię umiejętności opiekuńczo-higienicznych wyposażoną w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są uczniowie. W zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej praktyczna nauka zawodu organizowana jest między innymi w Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa i Sienkiewicza.

 

Absolwenci zawodu opiekun w domu pomocy społecznej są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • podstawowego pielęgnowania, sprawowania opieki, dbania o zdrowie i higienę osobistą osób podopiecznych niesamodzielnych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych oraz pomagania m.in. w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi;
 • utrzymywania sprawności oraz aktywizowania podopiecznych do zwiększenia ich samodzielności życiowej, do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;
 • udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej,
 • innych instytucjach świadczących usługi opiekuńcze,
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

Opiekunka środowiskowa

Nazwa zawodu: opiekunka środowiskowa

Symbol cyfrowy zawodu: 341204

Kwalifikacja: Z.5 – Świadczenie usług opiekuńczych

Okres kształcenia: 1 rok (II semestry)

 

 

Opiekunka środowiskowa – to osoba, która udziela pomocy w codziennych czynnościach życiowych i organizacji gospodarstwa domowego oraz świadczy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny.

 

Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych.

 

Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowniach: umiejętności opiekuńczych, żywienia wyposażonych w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są uczniowie. W zawodzie opiekunka środowiskowa praktyczna nauka zawodu organizowana jest między innymi w środowisku osób podopiecznych we współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

 

Absolwenci zawodu opiekunka środowiskowa są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania potrzeb i problemów psychospołecznych osoby starszej, samotnej, chorej i niesamodzielnej;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych;
 • udzielania pomocy np. w załatwianiu spraw urzędowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania jego zainteresowań oraz zwiększania samodzielności życiowej;
 • kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych podopiecznego;
 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach pomocy społecznej: miejskich, gminnych;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • klubach samopomocy;
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

KKZ - MS.04

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Wyodrębnionej w zawodzie: opiekun medyczny

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Okres kształcenia: 1 rok (628 godzin)

 

 

Opiekun medyczny – to osoba, która świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych; w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej potrzeby życiowe, rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze, pomaga w wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi osobom niesamodzielnym; podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w wyposażonej w profesjonalny sprzęt pracowni zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. Podczas nauki słuchacze wykorzystują materiały edukacyjne, które szkoła zapewnia BEZPŁATNIE. Słuchacze doskonalą swoje umiejętności praktyczne również podczas praktyk zawodowych organizowanych m.in.: w oddziałach szpitalnych – geriatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej (szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych, do których kierowani są słuchacze).

 

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej absolwent jest przygotowany między innymi do:

 • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych potrzeb i problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracy z personelem medycznym podczas świadczenia usług z zakresu podstawowej pielęgnacji i opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności higienicznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych;
 • aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach leczniczych, np. szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo–leczniczych, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, hospicjach;
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • innych instytucjach świadczących usługi opiekuńcze w domu podopiecznego;
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Dział: Podstrony
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 00:00

KKZ - MS.08

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Wyodrębnionej w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Okres kształcenia: 1 rok

 

 

Asystent osoby niepełnosprawnej – aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych, stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej.

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowni umiejętności opiekuńczych oraz pracowni terapii zajęciowej. Podczas nauki słuchacze wykorzystują materiały edukacyjne, które szkoła zapewnia BEZPŁATNIE. Słuchacze doskonalą swoje umiejętności praktyczne również podczas praktyk zawodowych organizowanych m.in.: w dziennych ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej (szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych, do których kierowani są słuchacze).

 

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MS.08 – Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej absolwent jest przygotowany między innymi do:

 • rozpoznawania potrzeb i problemów psychospołecznych osoby niepełnosprawnej, niesamodzielnej;
 • organizowania środowiska życia osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;
 • udzielania pomocy np. w załatwianiu spraw urzędowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności, oraz udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych, w dążeniu do samodzielności;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osoby niepełnosprawnej;
 • organizowania czasu wolnego osobie niepełnosprawnej, motywowania jej do aktywności społecznej i zawodowej poprzez wykorzystanie różnych metod i technik terapii zajęciowej tj.: arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, metaloplastyki, wykonywania prac z zakresu tkactwa, dziewiarstwa, krawiectwa itp., a także organizowania turnusów rehabilitacyjnych, imprez towarzyskich;
 • przygotowania osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny do samoopieki;
 • pomagania osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji oraz w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej i innych instytucji;
 • komunikowania się z osobą niepełnosprawną.

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • świetlicach terapeutycznych;
 • placówkach leczniczych, np. szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo–leczniczych;
 • placówkach opiekuńczo–wychowawczych;
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Dział: Podstrony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem. Zamknij informację.

ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice                               18 352-04-59                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powered by JS Network Solutions