Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej


Branża: pomocy społecznej (SPO)
Symbol cyfrowy zawodu: 341201
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej


Kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej związane są przede wszystkim z umiejętnościami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi. Uzupełnione są one również o terapię zajęciową, integrację osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym. Asystent Osoby Niepełnosprawnej umie również ocenić stopień niepełnosprawności i scharakteryzować rodzaje niepełnosprawności sensorycznej, fizycznej i psychicznej.


Okres kształcenia wynosi 1 rok. Kształcenie realizowane jest w formie zaocznej ? nauka odbywa się przez 2 dni co tydzień lub co 2 tygodnie.

Kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej. Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowniach szkolnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktykę zawodową. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyki zawodowej, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wydane na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacze zdają w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz na swój wniosek dyplom ?zawodowy i Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne. Wyżej wymienione dokumenty są akceptowane na terenie Unii Europejskiej.


Absolwenci zawodu asystent osoby niepełnosprawnej są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia,
  • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,
  • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej,
  • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

  • placówkach terapii zajęciowej,
  • organizacjach pozarządowych,
  • świetlicach terapeutycznych,
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • placówkach nakierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym,
  • miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej.