Opiekun medyczny

Opiekun medyczny


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 532102
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.


Okres kształcenia wynosi 1,5 roku (III semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie opiekun medyczny jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także Europass Suplement do Dyplomu Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu opiekun medyczny jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego,
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji,
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (szpitalach - oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domy pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej),
 • środowiskowych domy pomocy,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta.