Technik masażysta

Technik masażysta


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 325402
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Technik masażysta wykonuje usługi w zakresie masażu w medycynie, w sporcie, w kosmetyce i profilaktyce, wykonuje zabiegi usprawniające leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksujące i odmładzające ludzi zdrowych.


Okres kształcenia wynosi 2 lata (IV semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie technik masażysta jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu technik masażysta jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej (masaż medyczny),
  • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych (masaż sportowy, masaż w odnowie biologicznej),
  • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym (masaż kosmetyczny, profilaktyczny, relaksacyjny),
  • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

  • szpitalach,
  • przychodniach i ambulatoriach,
  • sanatoriach,
  • ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
  • klubach sportowych,
  • gabinetach masażu.