Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem" informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, z siedzibą w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 2, 38-300 Gorlice;
 2. inspektorem ochrony danych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach jest Pan Dariusz Kołotyło, z którym można się skontaktować
  w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami telefonów: 505 033 463 oraz 18 35 24 605;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu kształcenia na podstawie przepisów:
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu, w którym uczęszcza Pani/Pan do szkoły oraz do ustania obowiązku archiwizowania poszczególnych dokumentów;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, jakim jest uczestniczenie w procesie kształcenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
  w procesie kształcenia;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl